ΑΕΙ ΘΑΛΙΑ (ΑΜΚΕ)
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ – ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

αποτελεί Συλλογικό  Φορέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Περιβαλλοντικού τομέα. Δραστηριοποιείται από το 2008 με αντικείμενο την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και ενεργειών που επιδιώκουν και συμβάλλουν στην ισόρροπη, ορθολογική, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της θάλασσας και της παραθαλάσσιας ζώνης, καθώς και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και τις σχετικές δραστηριότητες (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, δραστηριότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης κ.ά.).

Γίνετε συμμέτοχοι

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας εδώ (στην online φόρμα συμμετοχής) είτε δια ζώσης στα σημεία υλοποίησης των Δράσεων.

Oι ΣΤΟΧΟΙ της ΑΕΙ ΘΑΛΙΑΣ είναι:

Η ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και ενεργειών που επιδιώκουν και συμβάλλουν στην ισόρροπη, ορθολογική, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της θάλασσας και της παραθαλάσσιας ζώνης, καθώς και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και τις σχετικές δραστηριότητες (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, δραστηριότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης κ.ά.).

Η τεκμηρίωση, υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες εντάσσονται στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης των προαναφερθέντων περιοχών.

Η αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων, διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικών, οι οποίες δημιουργούν αναπτυξιακές προοπτικές στα πλαίσια της αειφόρου διαχείρισης.

Η κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, κοινωνικών εταίρων και φορέων στην κατεύθυνση της υιοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη και υποστήριξη της «πράσινης» και «γαλάζιας» οικονομίας

Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενέργειες, προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης των πολιτών και των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων και ημερίδων με την άνω θεματολογία., οι οποίες δραστηριοποιούνται στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή σε εκπόνηση και κατάρτιση αναπτυξιακών και κοινωνικών μελετών που αναθέτουν τοπικοί, εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί και φορείς.

Η συμμετοχή σε δίκτυα, κοινοπρακτικά σχήματα, εταιρικές δομές και συμπράξεις που αποσκοπούν στην προώθηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.

Η συμμετοχή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχετικά με την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της θάλασσας και της παραθαλάσσιας ζώνης, καθώς επίσης και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και τις σχετικές δραστηριότητες (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, δραστηριότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης κ.ά.).

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης.