Βιώσιμη Αλιεία

Τι είναι η Βιώσιμη Αλιεία

Η Βιώσιμη Αλιεία αφορά την ανάδειξη της σημασίας της αλιείας για την ταυτότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών, τη σύνδεση της αλιείας με τον τουρισμό και την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης. Εστιάζει στην Δια Βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και την διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.


Η ενίσχυση των στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση της επιτόπου κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με την ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή σύμφωνα και με τη στρατηγική του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής αναμένεται να δώσει νέα ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας στη δημιουργική οικονομία.

Περιλαμβάνει Εκπαίδευση των απασχολούμενων στην αλιεία σε θέματα προτεραιότητας όπως είναι:

Περιβαλλοντική διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία
Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στο σκάφος
Παροχή Πρώτων βοηθειών
Διάχυση καλών Πρακτικών μέσω δικτύων μάθησης και συνεργασίας

Στόχοι

Το Έργο “Βιώσιμη Αλιεία” του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» έχει ως στόχο.

• την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης,
• την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης,
• τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
• την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης στα πλαίσια της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Παροχές

Μέσω της Δράσης παρέχονται

​Υπηρεσίες δια βίου μάθησης στον τομέα της αλιείας
Επαγγελματικές συμβουλές για επιχειρηματικές και εμπορικές δράσεις σχετικές με τον τομέα και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Συμβουλές για την αειφόρο άσκηση της αλιείας και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Τεκμηρίωση και προώθηση των τοπικών προϊόντων
Καλές πρακτικές σύνδεσης του αλιευτικού προϊόντος με την τοπική γαστρονομία ( τρόποι μεταποίησης, άμεσες συνδέσεις με αγορές).

Υποδομές

Η ΑΕΙΘΑΛΙΑ δεσμεύεται στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις ενέργειες δημοσιότητας που υλοποιεί, καθώς και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης.

 • Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές των Δομών υποστήριξης του Σχεδίου Δράσης και των χώρων υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας

Προσβασιμότητα εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού

 • Οριζόντια και κατακόρυφη προσβασιμότητα
 • Σήμανση σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ, μεγάλοι χαρακτήρες)
 • Πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (π.χ. χαμηλά γκισέ)
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες
 • Αυτόνομη πρόσβαση των Ατόμων με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες / συμπληρωματική πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης
 • Προσβάσιμες διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής,
 • Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα πληροφόρησης & εκπαίδευσης
 • Συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών του έργου με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ θα επιδιωχθεί η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”
 • στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
 • σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης)
 • Προσβάσιμες μορφές διάδοσης πληροφορίας – πληροφόρησης (ενδεικτικά ανάλογα με τις απαιτήσεις των δράσεων: προσβάσιμες ιστοσελίδες, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)
 • Προσβασιμότητα στις εκδηλώσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης και τις ενέργειες δικτύωσης που εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου

Ομάδα Στόχος – Ωφελούμενοι

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης δια βίου μάθησης και πληροφόρησης. Οι απασχολούμενοι στην αλιεία αποτελούν την ομάδα-στόχο των στοχευμένων δράσεων δια βίου μάθησης σε θέματα προτεραιότητας για τη βιώσιμη αλιεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης και την ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων στη μαθησιακή διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη πολλαπλασιαστών σε τοπικό επίπεδο.

Πακέτα εργασίας:

Η προτεινόμενη Πράξη (έργο) με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία» επιμερίζεται σε 6 Πακέτα Εργασίας:

• Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού τεκμηρίωσης & εκπαίδευσης στη Βιώσιμη Αλιεία
• Πακέτο Εργασίας 2: Εκπαίδευση των απασχολούμενων στην αλιεία σε θέματα προτεραιότητας
• Πακέτο Εργασίας 3: Διάχυση Καλών Πρακτικών μέσω δικτύων μάθησης και συνεργασίας
• Πακέτο Εργασίας 4: Πληροφόρηση και προσέλκυση των απασχολουμένων στην αλιεία
• Πακέτο Εργασίας 5: Προβολή – Δημοσιότητα
• Πακέτο Εργασίας 6: Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης

Πακέτο εργασίας 1:

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των υλικού αναφοράς για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της πράξης «Βιώσιμη Αλιεία», καθώς και για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Το υλικό τεκμηρίωσης & εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Αλιεία θα αναπτυχθεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή για την εξασφάλιση της ευρείας χρήσης του και περιλαμβάνει:

1. Χάρτες των αλιευτικών πεδίων και των αλιευμάτων των νησιών της Αττικής, χρηστικές πληροφορίες και κανόνες υπεύθυνης κατανάλωσης.

2. Video για τα πρόσωπα της αλιείας στα νησιά της Αττικής. Περιλαμβάνει ανάδειξη της προφορικής ιστορίας (Storytelling) των αλιευτικών κοινοτήτων καθώς και mini – συνεντεύξεις των αλιέων για την περιγραφή της δουλειάς και των εμπειριών τους ως μέσο ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων και του γενικού κοινού.

Το υλικό που θα παραχθεί συγχρόνως με την αξιοποίηση έντυπου και ψηφιακού υλικού τεκμηρίωσης της ΕΕ, του FAO και της WWF θα υποστηρίξει, αφενός, την εκπαίδευση των απασχολουμένων στον τομέα, τις αρχές και τις πλέον αποδεκτές πρακτικές Βιώσιμης Αλιείας και, αφετέρου, την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (επαγγελματιών και κατοίκων) των περιοχών παρέμβασης για τη σημασία της αλιείας αναφορικά με την ταυτότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών.

Πακέτο εργασίας 2:

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των απασχολούμενων στην αλιεία.

Το εκπαιδευτικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον αλιευτικό τομέα σε θέματα προτεραιότητας μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, εκπαιδευτικών μεθόδων (micro learning, training events). 

Αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας της αλιείας για την ταυτότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών, η σύνδεση της αλιείας με τον τουρισμό και η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης.

Από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που προηγήθηκε, προκύπτει η διαμόρφωση του Εκπαιδευτικού Σχεδίου σε 3  θεματικές ενότητες – θεματικά αντικείμενα:

Α/Α

Τίτλος Προγράμματος

Microseminars

Τraining events

1

Περιβαλλοντική διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία

 

5

2

Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στο σκάφος

4

 

3

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

4

 

Το προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης, συνθέτουν μια ποιοτική ενέργεια κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής ειδίκευσης και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν. Τα προτεινόμενα προγράμματα θα προσφέρουν επίσης, στους καταρτιζόμενους που θα επιλέξουν να τα παρακολουθήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν σημαντικά να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Πακέτο εργασίας 3:

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης των αλληλεπιδράσεων της αλιείας, του τουρισμού και των άλλων δραστηριοτήτων των περιοχών παρέμβασης.

Η διάχυση των καλών πρακτικών αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που απαιτείται να προσαρμόζεται στην εμπειρία και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών. Για αυτό το λόγο έχει επιλεγεί η υλοποίηση της δράσης με διπλή προσέγγιση, αφενός την οργάνωση διαδραστικών εργαστηρίων (workshops) και αφετέρου την ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου μάθησης και συνεργασίας (learning network) καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου και η υλοποίηση 2 εργαστηρίων (στα Κύθηρα και στα Μέθανα, αντίστοιχα) με συμμετοχή κατάλληλα εκπαιδευμένων facilitators για την επίτευξη του κατάλληλου πλαισίου αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας.

Πακέτο εργασίας 4:

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στη συνεχή πληροφόρηση, προσέλκυση και ένταξη των απασχολουμένων στην αλιεία στις δράσεις της πράξης καθώς και στην παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές και εμπορικές δράσεις σχετικές με τον τομέα και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Οι ενέργειες Προσέλκυσης & Πληροφόρησης των απασχολουμένων στην αλιεία, περιλαμβάνουν:

 1. Ανοιχτή πρόσκληση προς τους απασχολούμενους στην αλιεία

Η ανοιχτή πρόσκληση θα υλοποιηθεί με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ανάρτηση ανακοινώσεων σε δημόσιους χώρους στην περιοχή παρέμβασης,  την ενημέρωση των αλιευτικών φορέων και των Δήμων, καθώς και την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αυτό είναι εφικτό.

 1. Εκδηλώσεις / Συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προσέλκυση των ωφελουμένων


Οι συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης υλοποιούνται σε κατάλληλους χώρους (αίθουσες των Δήμων, των αλιευτικών συλλόγων, άλλων φορέων, κ.α.) και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα για την παρουσίαση των δράσεων της πράξης, καθώς  επίσης για την ενίσχυση της πρόσβασης των απασχολουμένων στην αλιεία, στη δια βίου μάθηση, την ενεργό υποστήριξη των αλιέων αλλά και των επιχειρήσεων και των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης για την εφαρμογή φιλικών  προς το περιβάλλον προσεγγίσεων.

 1. Ενημέρωση και πληροφόρηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικών επαφών (όπου αυτό είναι εφικτό):
  1. των άμεσα ωφελουμένων
  2. των επιχειρήσεων και των φορέων επιχειρηματικότητας,
  3. των συλλογικών φορέων που δρουν στις περιοχές παρέμβασης,

Πακέτο εργασίας 5:

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας προβλέπεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των ενεργειών προβολής & δημοσιότητας της πράξης, αλλά και η υλοποίηση ενεργειών διάδοσης των αποτελεσμάτων της.

Οι δράσεις δημοσιότητας μέσω μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών, πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της πράξης, από την έναρξη έως τη λήξη της και απευθύνονται:

 • στους άμεσα εμπλεκόμενους, στους απασχολούμενους στην αλιεία και τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους
 • στις επιχειρήσεις, και τους τοπικούς φορείς επιχειρηματικότητας
 • στους συλλογικούς φορείς που δρουν στις περιοχές παρέμβασης
 • στο ευρύ κοινό ως αποδέκτη ενημέρωσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας


Οι δράσεις δημοσιότητας που προβλέπεται να υλοποιηθούν για την Προβολή και την Δημοσιότητα της Πράξης, αφορούν:

 1. Επικοινωνιακό σχέδιο
 2. Παραγωγή έντυπου & ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 3. Προβολή του έργου σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης
 4. Προβολή του έργου και ενημέρωση για την εξέλιξη του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, twitter, linkedin)
 5. Συναντήσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου, ημερίδες
 6. Έκδοση και διανομή Δελτίων Τύπου στα εθνικά, περιφερειακά και θεματικά μέσα ενημέρωσης
 7. Αποστολή ενημερωτικών e-mails για την προβολή, τη δημοσιότητα, αλλά και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου
 8. Ανάπτυξη και αξιοποίηση της ιστοσελίδας του φορέα για την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου, με ταυτόχρονη δημιουργία «συνδέσμου» (link) με την ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, του Ε.Π. Θάλασσα και Αλιεία 2014-2020, την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 9. Παρουσίαση και προβολή Καλών Πρακτικών


Και αποσκοπούν:

 • στην επίτευξη της αναγνωρισιμότητας του έργου και την προβολή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας
 • στη προβολή και δημοσιότητα του έργου, σχετικά με τους σκοπούς, τα οφέλη και το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησής του, καθώς και στη διάδοση των επιμέρους και τελικών αποτελεσμάτων του έργου.
 • στη διάδοση καλών πρακτικών για τη διαχείριση των αλλαγών στη θαλάσσια οικονομία
 • στην προώθηση της δια βίου μάθησης
 • στην ικανοποίηση του «δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν» σχετικά με την διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Πακέτο εργασίας 6:

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας προβλέπεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των ενεργειών υλοποίησης της πράξης.

Για την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση της πράξης «Βιώσιμη Αλιεία» η Αειθάλια θα εφαρμόσει το Σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας που έχει αναπτύξει σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Τα αρμόδια στελέχη του Δικαιούχου θα υποστηρίξουν την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας και θα εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία Προσέγγισης & Διαχείρισης  Έργου που περιλαμβάνει:

 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων (Project Cycle Managemen)
 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)
 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Αλλαγής (Change Management)
 • Μεθοδολογία & Εργαλεία Υποστήριξης Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Management)