Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας εδώ (στην online φόρμα συμμετοχής) είτε δια ζώσης στα σημεία υλοποίησης των Δράσεων.

Φόρμα συμμετοχής

Γίνεται συμμέτοχοι: Υποβάλλετε την αίτησή σας για την συμμετοχή σας στις Δράσεις μας στην παρακάτω φόρμα

Αν θέλετε να τo παραδώσετε δια ζώσης, εκτυπώστε το αρχείο.

Προσωπικά στοιχεία:

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Γνώσεις Αγγλικής ή/και άλλης Γλώσσας:

Γνώσεις Η/Υ:

Έχετε γνώση χειρισμού Η/Υ;
Αν έχετε γνώση Η/Υ, παρακαλώ αναφέρετε εάν διαθέτετε πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Στοιχεία επιχείρησης/φορέα:

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Σχέση με την αλιεία και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες:

Στόχος είναι η καταγραφή της σχετικότητας της επιχείρησης/φορέα με τις δράσεις του έργου.
Παράγω προϊόντα αλιείας.
Χρησιμοποιώ και αξιοποιώ προϊόντα αλιείας στην επιχείρησή μου.
Δημιουργώ πολιτιστικές δράσεις, γεγονότα, φεστιβάλ, εκδόσεις, ημερίδες σχετικά με την αλιεία.

Προσωπικά δεδομένα :