Μέλη – Εταίροι

Μέλη – Εταίροι της Ένωσης είναι φυσικά πρόσωπα με ιδιαίτερη εμπειρία και δραστηριότητα σε θεματικές της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και της αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.

Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτομικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί καταστατικό της και ουσιαστικό στόχο της που σε συνδυασμό με την οργανωτική της ετοιμότητα, διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης.